ALGEMENE VOORWAARDEN

Print Pdf

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak J.Jacobs Advies en Management,
gevestigd en kantoorhoudend aan de Noordkade 52, 6003 NG te Weert (d.d. 13-5-2009)

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten die J.Jacobs Advies en Management, hierna te noemen JAM, levert of waarin zij partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Op werkzaamheden die betrekking hebben op: bouwtoezicht, directievoering, bouwvoorbereiding, tekenwerk, het begroten van de kosten van bouwwerken, het opstellen van bestekken en overigens alle werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 46 t/m 55 van de hierna te noemen SR 1997, zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing de standaardvoorwaarden rechtsverhouding, opdrachtgever – architect SR 1997, in de op het moment van tot standkoming van de overeenkomst geldende versie.

1.3 Bij strijd tussen enige bepaling, zoals voorkomend in de SR 1997 en enige bepaling in deze algemene voorwaarden, gelden deze algemene voorwaarden in de eerste plaats, en geldt het bepaalde in de SR 1997 aanvullend, voorzover dit niet strijdig is met deze algemene voorwaarden.

1.4 Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf vindt, in afwijking van het gestelde in artikel 01.03 van deze algemene voorwaarden, artikel 44 van de SR 1997 geen toepassing.

1.5 Op alle werkzaamheden die niet vallen onder de omschrijving zoals bedoeld in artikel 01.02 van deze algemene voorwaarden is, naast deze algemene voorwaarden, de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau, DNR 2005, van toepassing in de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende versie.

1.6 Bij strijd tussen enige bepaling, zoals voorkomend in de DNR 2005 en enige bepaling in deze algemene voorwaarden, gelden deze voorwaarden in de eerste plaats, en geldt het bepaalde in de DNR 2005 aanvullend, voorzover dit niet strijdig is met de algemene voorwaarden.

1.7 Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf vindt, in afwijking van het gesteld in artikel 01.06 van deze algemene voorwaarden, artikel 18 van de DNR 2005 geen toepassing.

1.8 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever eventueel gehanteerde eigen voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

2. AANSPRAKELIJKHEID

2.1 JAM zal de haar verstrekte opdracht(en) met de nodige zorgvuldigheid behandelen.
Eventuele aansprakelijkheid van JAM ten gevolge van fouten in of bij de uitvoering
van de opdracht is beperkt tot hetgeen daaromtrent in de SR 1997 of, indien de SR 1997 op grond van het bepaalde in het artikel 01.02 van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, in de DNR 2005, is bepaald. De aansprakelijkheid van JAM in ieder geval beperkt tot het bedrag van de faktuurwaarde. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan 2 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste 2 maanden.

2.2 Aansprakelijkheid van JAM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

2.3 Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en toepassing van het bepaalde in artikel 02.01 van deze algemene voorwaarden jegens hem onredelijk bezwarend zou zijn, wordt de aansprakelijkheid van JAM in ieder geval beperkt tot het bedrag van de faktuurwaarde. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan 2 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste 2 maanden.

2.4 De opdrachtgever dient JAM te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid jegens derden, die enige vordering jegens JAM menen geldend te kunnen maken in verband met de door JAM verrichte werkzaamheden, diensten, of leveranties en daarbij eventueel begane fouten.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 JAM is gerechtigd om de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen indien zulks een gevolg is van overheidsmaatregelen.

3.2 Indien voor JAM de bruto loonkosten stijgen in verband met CAO-bepalingen en/of maatregelen van overheidswege, is JAM gerechtigd haar tarieven en/of prijzen aan te passen en te verhogen. JAM zal in elk geval van prijsverhoging de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien deze prijsverhoging een stijging van de tarieven van 10% of meer inhoudt, is de opdrachtgever gerechtigd binnen 8 dagen na verzending van deze mededeling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, door een schriftelijke, per aangetekende brief verzonden, mededeling van die strekking aan JAM, zonder enige aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

3.3 Alle in enige offerte, begroting et cetera, genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

4. BETALING

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle aan JAM verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan in Euro’s, zonder enige korting of verrekening.

4.2 In afwijking van het gestelde in artikel 10, leden 12 – 16 DNR 2005 alsmede artikel 64 SR 1997 is de opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1% per dag over het openstaande bedrag met ingang van de dag na 14 dagen na de factuurdatum, tot de dag der gehele betaling in afwijking van het bepaalde in artikel 64, lid 5 R 1997 alsmede artikel 10 lid 15 DNR 2005 wordt de rentevordering van JAM, met toepassing van het gestelde in artikel 6.119 lid 2 Burgerlijk Wetboek, zelf ook weer rentedragend.

4.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is met tijdige betaling is hij naast de vertragingsrente de b uitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500,--.

4.4 Indien de opdrachtgever niet, of niet tijdig, betaald, surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, of op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, wanneer de opdrachtgever als rechtspersoon in staat van liquidatie komt te verkeren, of op enigerlei wijze in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de opdrachtgever desgevraagd verplicht om JAM een toereikende zekerheid te verstrekken voor de betaling van haar eventueel openstaande vorderingen en de betaling van toekomstige vorderingen, die uit de vervulling van de opdracht kunnen voortvloeien. Indien de opdrachtgever zulks weigert, is JAM gerechtigd om de nakoming van al haar contractuele verplichtingen op te schorten en na voorafgaande schriftelijke kennisgeving op een termijn van 8 dagen, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht om niet te ontbinden en volledige nakoming te eisen, en zonder dat JAM zelf tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal zijn.

5. OVERMACHT

5.1 In geval van overmacht, zowel van tijdelijke als van blijvende aard, is JAM gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat daaraan door de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan worden ontleend.

5.2 Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan: bedrijfsstoringen, waaronder begrepen brand-, storm- en waterschade, uitvallen van of storingen aan apparatuur, overstroming, werkstaking, uitsluiting, bedrijfsbezetting, binnenlandse onlusten, oorlogstoestand of een daarmee vergelijkbare toestand, belemmerende maatregelen van enige overheid welke niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij het aangaan van de overeenkomst, storingen in telecommunicatie – apparatuur, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers, onderaannemers en/of andere derden en in het algemeen elke oorzaak of omstandigheid die buiten controle of invloed van JAM is gelegen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet van JAM kan worden verlangd.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAM c.q. de rechthebbende op auteursrechten mogen schetsen, tekeningen e.d. niet worden vermenigvuldigd (met uitzondering van het gebruik voor het project in verband waarmee de opdracht is verleend), of openbaar gemaakt of aan derden ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld. Alle door JAM vervaardigde schetsen, tekeningen, plannen, ontwerpen, schema’s en dergelijke mogen slechts worden gebruikt in verband met het project waarvoor de desbetreffende opdracht aan JAM werd gegeven.

6.2 JAM wordt rechthebbende op alle door haar ontwikkelde modellen, beeldmerken en voor octrooi vatbare vindingen en heeft het recht om deze op haar naam te laten registeren in de daartoe bestemde registers, behoudens voorzover uitdrukkelijk schriftelijk tussen JAM en de opdrachtgever anders is overeengekomen.

7. INDIENSTNEMING WERKNEMERS

7.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van JAM, die door JAM bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, in dienst te nemen of anderszins buiten JAM om opdrachten te verstrekken of in te zetten voor werkzaamheden gedurende een periode van een jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de opdracht door JAM is afgerond.

8. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

8.1 Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en JAM zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.

8.2 Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf enerzijds en JAM anderzijds zullen met uitsluiting van andere regelingen worden gebracht voor de daarvoor bevoegde rechter.

8.3 Eventuele geschillen tussen andere opdrachtgevers dan bedoeld in artikel 08.02 enerzijds en JAM anderzijds zullen worden beslecht conform de geschillenregeling welke is opgenomen in de SR 1997, danwel, indien de SR 1997, niet op de werkzaamheden van toepassing zijn, de geschillenregeling welke is opgenomen in de DNR 2005.

8.4 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en JAM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden van J.Jacobs Advies & Management zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond